دغدغه های گنگ خاکستری 1

 

«بنی آدم» مشترکاتی دارند که با شناخت آنها، می توان حرف هایی داشت که به کار همه ی آنان بیاید. از  جمله ی آنها، دغدغه های گنگ و سوالهای بی جوابی است که در تنهایی های حتّی کوتاه مدّت و در طول شبانه روز سراغ او می آیند: دغدغه های گنگ خاکستری:

١- اصلاً زندگی یعنی چه؟! ما از کجا آمده ایم؟! این همه هیاهو برای چیست؟! که چی؟! بعدش چی؟! ما در این هیاهو چه کاره ایم؟! کجا باید برویم؟! خوب آنجا که چه؟! اصلاً زندگی یعنی چه؟! اگر خبری نیست پس این دغدغه ها برای چیست؟! در پی یک گمشده بودن یعنی چه؟!