یادمان باشد17

 

یادمان باشد...

بعضی چیزها یک بار در همه ی عمر به انسان واجب می شود؛ ولی روزه سالی یک بار واجب شده است. یک معنی این ها این است که در مورد اعمالی هم چون حج با همان یک بار، فوایدی و بهره ای نصیب انسان می شود که انسان برای یک عمر می تواند از آن استفاده کند و در مورد اعمالی هم چون روزه تا سال بعد از آن بهره ببرد و حال و هوای معنوی ای که در این یک ماه، حاصل انسان می شود، می تواند برای یک سال دوام داشته باشد. 
البتّه این به معنی فضیلت اعمال نسبت به یک دیگر نیست که مثلاً عملی که یک بار در طول عمر واجب است، افضل از بقیه باشد و این تدبیری است که خدای متعال فرموده و تقدیری است که در اعمال قرار داده است.