یادمان باشد11

 

  • یادمان باشد...

حضرت مي فرمايند:

بهترين کار در اين ماه اوّل روزه گرفتن است و بعد قرآن خواندن.

سپس مي فرمايند:

بدبخت کسي است که داخل اين ماه بشود و خارج شود در حالي که پاکِ پاک نشده باشد. 

اين جمله نشان مي دهد که گرفتن روزه و خواندن قرآن گناهان انسان را مي ريزد و او را پاک مي کند.