یادمان باشد6

 

یادمان باشد...
در اين ماه آدم به راحتي مي‏ تواند سراغ دلش برود. به سراغ دلتان برويد و بعد همان ‏هايي که در دلتان هست را با خدا در ميان بگذاريد. هنگام افطار و سحر بهترين وقت است. 

هر کدام از عبادات در واقع يک معنا و حقيقت دارند که با آن عمل تحقّق پيدا مي ‏کند. حقيقت نماز؛ دعا و خواندن است. لذا مجموعه‏ ي نماز را اذکار پوشش داده است. هر حرکت و هر حالتي ذکري دارد. حقيقت روزه امساک است. امّا امساک از چه چيزي؟ 
ما فقط امساک از خوردن را در نظر مي‏ گيريم؛ امّا در روزه، امساک از غير حق مطرح است. 

انسان نهايتاً مي‏ تواند به همان نيّتي که از روزه گرفتن دارد، برسد. لذا بايد نيّتش را در عبادات تصحيح کند؛ زيرا نهايتاً اگر توفيق پيدا کند، مي‏ تواند به همان قصدي که داشته، جامه‏ ي عمل بپوشاند و بيش‏ تر از آن نمي‏ تواند. 
حکم اين است که يک نيّت در همان اوّل ماه تا آخر ماه کفايت مي ‏کند؛ ولي شما به غير از اين نيّت، هر روز صبح نيّت کنيد از هر چيزي به غير از حق امساک بکنيد. 
از هر چيزي به ‏جز حقيقت عبادت که مقام نوراني امام زمان عليه‏ السّلام و رضا و محبّت ايشان است، امساک کنيد.