یادمان باشد2

با توجه به اين نکته که چه دليلي دارد سال ديگر شما و ما زنده باشيم؟ و ماه رمضان ديگري را درک کنيم؟ و همان طوري که فرمودند: هر وقت مي خواهي نماز بخواني چونان نماز بخوان که گویا نماز خداحافظي ات را می خوانی؛  در مورد روزه نیز همين طور، حقيقتاً آخرين روزه تان را بگيريد. 

چه کساني پارسال بودند که امسال نيستند؟ از پير و جوان؛
از کجا که نوبت ما نبوده باشد. 
مردن به آني اتفاق مي افتد، اصلاً هر اتفاقي در لحظه مي افتد. يکيش کفايت مي کند براي تمام شدن عمر. لذا حقيقتاً هر روزي که روزه تان را مي گيريد، آخرين روزه‌تان باشد. تا به اين ترتيب با همة وجودتان، روزه گرفته باشيد و متوجه بوده باشيد. بلکه انشاءالله با همة وجودتان از ثمرات و بهره هاي اين ماه مبارک استفاده کنيد.