یادمان باشد...

یادمان باشد...

مهم‏ترین عمل در لیالی قدر این است که خودتان را هوشیار و بیدار نگه دارید. یک اتّفاقی در حال وقوع است و کافی است شما در آن اتّفاق حضور داشته باشید. در آن اتّفاق، ملکوت در مُلک جلوه فرموده، معنا در مادّه حاضر شده، آسمان به زمین دوخته شده،  آسمانی‏ ها در زمین حضور پیدا کرده‏ اند. کافی است شما خودتان را با حواس جمع نگه بدارید تا در واقعه حضور داشته باشید. اتاق پر از بوی خوش است، کافی است شما بتوانید وارد آن شوید. بودن انسان در اتاق با بوی خوش، کار خودش را می‏کند. همه ‏ی تن و لباس آدم بوی خوش می‏گیرد. 

إنّا أنْزَلناهُ فی لَیلَه الْقَدْرِ؛ آن وجود مبارکی که خدای متعال فقط برای خودش خواسته بود و فقط برای خودش خلق کرده بود، را پایین آورده و در دسترس همه گذاشته که حقیقت قرآن باشد، کافی است در این واقعه شما بیدار باشید.