يادمان باشد...

کسی که به معارف الهیه، کاربردی نگاه می کند و به آن عمل می کند و با آن زندگی می کند، مولفه های خوشبختی را می یابد و کسی که به آن به عنوان دانشنامه نگاه می کند ذهنش پر از حرف و قلبش خالی از معنا باقی می ماند.
كسى كه به معارف الهيه به عنوان كارنامه نگاه مى كند، كارنامه خوبى براى خود مى نويسد، و آن كه به آن به چشم دانشنامه نگاه مى كند، دانشش زياد شده و حسرتش هم بيشتر می شود، البته بعضى وقتها درآمدش هم بيشتر مي شود.