یادمان باشد28

یادمان باشد...

حقیقت روزه‏ گرفتن که در فرمایش امیرالمؤمنین ذکر شده، ورع است. ورع بالاتر از تقوی است. تقوی یعنی حفظ کردن. ورع به معنی پرهیزکردن است؛ یعنی آن‏چه که حرام هست انجام ندهید. ولی معنی عمیق و وسیع آن این است که هیچ کاری نکنید مگر آن کاری را که از تو خواسته‏ اند. یعنی مطیع، سِلم، تسلیم، ساکت، بایستید و هر چه مولا فرمود و فهماند آن را انجام دهید. حقیقت روزه این است. لذا همین حال هم در رمضان به آدم دست می ‏دهد. یعنی به وضوح یک حالت رخوتی به آدم دست می‏ دهد که میل به تکاپو و تلاش به کلّی از آدم گرفته می ‏شود. 

اگر بتوانید خود را با این حال تطبیق دهید به وضوح می‏ یابید که در فضای حاکم بر این ماه، یک حال و مزّه و یک حقیقت بی اسم و وصف و رسمی وجود دارد که در ماه‏ های دیگر نیست. این حال خاص در ماه رمضان به دلیل حضور همان حقیقت در این ماه است. 

لذا کافی است آن حال و هوای حاکم بر این ایام و لیالی را با همه ‏ی وجودتان ببلعید. در حالی‏ که حواستان هست که روزه‏ اید، با حواس جمع، نَفَس بکشید. دَم مهم‏ تر از بازدم است. با این نفس کشیدن، آن حقیقت حاکم بر این حال و هوای حاکم را که خودتان وجدان می‏ کنید و می‏ یابید، ببلعید و جذب خودتان بکنید. 

آن حقیقت، همان حقیقت قرآن است که حضور دارد. کسی که واجد قرآن شد، آن اتّفاقی در او می‏ افتد که خود قرآن از همان ‏ها به عنوان اسامی و صفات خودش نام برده است. خدای متعال می‏ فرماید: این کلام، عِلم است. پس واجد قرآن، صاحب نورانیتِ علم می‏ شود. می ‏فرماید: این قرآن، بصائر است، پس صاحب قرآن، واجد حقیقتی می ‏شود که باعث گشوده‏ شدن چشم دل او می‏ شود و بصیرت پیدا می‏ کند. می‏ فرماید: این قرآن، هدایت است، آیه است، بینه است. پس آن کسی که قرآن را یافت، راهش را پیدا می‏ کند، می ‏فهمد از کجا آمده، کجا باید برود. می‏ فرماید: این رحمت است. لذا کسی که قرآن را یافت، همه‏ ی وجودش را محبّت پُر می‏ کند، نه محبّت از نوع محبّت‏ های انسانی و روابط انسانی. می ‏فرماید: این قرآن بیان است، تبیان است، مبین است. لذا حقیقت برای واجد معرفت قرآن، وضوح پیدا می‏ کند. آن اسامی و صفات قرآن، نشان‏دهنده ‏ی عملکرد قرآن است، پس قرآن اگر در کسی بود، آن عملیات در او اتّفاق می‏ افتد. لذا کافی است با حواس جمع روزه بگیرید. و در این ماه باشید در حالی‏که حواستان هست که روزه‏ اید. بعد با این حواس جمع، با توجّه و تذکّر نفس بکشید و آن حقیقتی را که حال و هوای ماه رمضان است ببلعید و به این ترتیب در ضیافه الله شرکت کنید.