نکته معرفتی و تربیتی مهم

 


و نکته معرفتی و تربیتی مهم دیگرکه
سابقا هم عرض کرده ام اینکه:
 اگر درکسی،  حال و یا معنایی تحقق پیدا کند و تبدیل به مقامی شود، شخص ، واجدیت آن را در خود فهم  کند ؛ و به زبان عامیانه ، تحقق ان معنا و مقام در خود  احساس  کند .
بله درست و حق است که : قطره اشکی برای امام حسین علیه السلام همه گناهان را پاک و آتش جهنم را خاموش می کند ؛ ولی خدای متعال می فرماید: الا بشروطها؛ 
 حال اگر قطره اشکی از کسی همه گناهان او را پاک کرده و آتش جهنم او را خاموش کرد، آن شخص باید طهارت از آلودگی گناهان ، و خلاصی و راحتی رهایی از التهاب و اضطراب در جهنم بودن  را در خود وجدان کرده و  بیابد ؛ پس اگر چنین نبود ، دنبال کسی نرود که این کلاه گشاد را سر او گذاشته ؛ چون ان  شور بخت جاهل هم به دلیل دانش ناقص و نارسای خود ، چاره کار را نمی داند . و گرنه پیش از این ها باید می دانست که برای تعلیم  دین و تربیت دینی  باید از دیان دین،  مجوز داشت.