نکته های قرآنی 9

 

وقتی نیت می کنید، با این فهم نیت کنید: خدایا! از هر چیزی که تو راضی نباشی، از هر چیزی که غیر تو و غیر حبیب تو است من امساک می کنم؛ با تک تک سلول هایم، با تک تک اجزای بدنم از هر چیزی که رضای تو در آن نباشد، رضای  تو و حبیب تو در آن نبوده باشد امساک می کنم.

درست است که از حرف تا عمل خیلی فاصله است ولی بالاخره بخواهد عملی اتفاق بیفتد اولا از خواستن شروع می شود، از قصد شروع می شود تا به عمل برسد.

 به ما یک ماه فرصت داده شده که وقتی ما این مسیر را طی می کنیم، برسیم به جایی که بجز خدای متعال و ولیّ اش و حبیبش برای ما نمانده باشد. از هر چه غیر آنها و رضای آنهاست امساک کرده باشیم، اعراض کرده باشیم.

اگر شما هر روز این نیت را در خودتان تجدید کنید، این خواسته و این اراده در شما تجدید می شود. عنایت خدای متعال و وجود مقدس حبیبش و ولیّ اش هم در این ماه هست، مدد می کند که بعد این ایام را بتوانید با این نیت، با این قصد و با این توجه طی کنید.

ادامه دارد...