نکته های قرآنی 5

 

رمضان؛ "شهرالمعرفة"؛ ماه معرفت

"شهردعیتم فیه الی ضیافةالله"؛ ماهی است که به تعبیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله خلایق به مهمانی خدای متعال دعوت شده اند. وچه مهمانی بالاتر از این، که در آن خدای متعال خودش را در اختیار خلایق قرار داده است؟ 

علت ضیافةالله بودن این ماه به این معنی است که اولا خدای متعال دم دست خلایق هست که معرفت او را تناول کنند؛ بیش از هر وقت دیگربه او دسترسی داشته باشند، آسانتر از هر وقت دیگر.

اگر بنا بوده باشد آدم را به جایی دعوت کنندکه به او معنا بخورانند، حقیقت را در اختیارش قرار دهند که تناول کند؛ با ظاهر نامرتب، با باطن آلوده، با رفتار نامنظم، با سر به هوایی که نمی شود.