نکته های قرآنی 1

 

رمضان؛ فرصت طلایی "معرفةالله"

حضور هر فاعلی در فعل خودش، بیش از حضور فعل در خودش است.

خدای متعال در خلقت خودش تجلّی فرموده؛ یعنی خودش را شناسانده؛ یعنی خودش را معرّفی کرده است.

آن "حضور" و آن "حقیقت" در خلقت خدای متعال و در باطن آن حاضر است و معرفت خدای متعال یعنی یافتن حضور او، داشتن او.

معرفت؛ گوهرگمشده ی هر انسانی و هر عاقلی در زندگی خودش و همان دغدغه ی اصلی است که همه ی انسانها حتی از کودکی آن را در خودشان احساس می کنند اگر چه نتوانند آن را کلمه کنند.

آنچه در این ماه مبارک به آن، زیبایی، جلوه، معنویت ونورانیت داده همین فرصت طلایی برای پیدا کردن همین گمشده است.