یادمان باشد...

 

بياييد در اين ايّامى كه بيش از هر وقت ديگر، حضور عالمگير مهربان او احساس مى شود، سعى در دوام توجّه به اين حضور آگاهِ مهربانِ ساكت داشته باشيم، و حيا و شرمسارى، و رعايت ادب، شايد آن نگاه رحمت بر همگان، به نگاه رضايت از ما برگردد؛ بدل شود. آمّين ربّ العالمين.