توصيف وجود مبارك امام زمان عليه السّلام

 

 

در توصيف وجود مبارك امام زمان عليه السّلام، در زيارت آل يس تعبير "نورِ اَبصارِ الوَرى"(نور ديدگان مردمان) به كار رفته؛ يعنى:
خداى متعال آن وجود مبارك را بر ديدگان نشانده تا مردمان نه فقط ديده از او برندارند، بلكه بر سر ديده ی خود از او نگهدارى كنند. 

اين معنا كجا و غفلت از معظّم له كه از شدّتش منتهى به غيبت شده، كجا؟!

ديده از ايشان  برنداشتن كجا؟! و ايشان را ديده و نشناختن كجا؟!