سفر در صفر 37

و بعد از همه ی این حرف ها، فرموده اند که زیارت امام رضا علیه السّلام برترین زیارت هاست حتّی از زیارت امام حسین علیه السّلام و زائرین او برترین زائران در قیامت می باشند و بر این امر چنین دلیل آورده اند که امام رضا علیه السّلام را به جز خواصّ از شیعیان زیارت نمی کنند (کافی ٩ : ٣٣٥ از امام جواد علیه السّلام).

یک معنا از این فرمایش این است که برای کمال در تشیّع و خلوص در آن و از ممتازترین آنان شدن باید وجود مبارک امام رضا علیه السّلام را قصد کرد و با ایشان مأنوس بود که معنای زیارت، قصد کردن و اُنس گرفتن است پس آنکه در زندگی قصدش معرفت و یافتن آن حضرت و مأنوس بودن و همدم شدن با آن حضرت باشد از ممتازترینان شیعیان و مؤمنین است.
الحمدللّه ربّ العالمین