سفر در صفر 26

خاتونا! رقیّه جان! عاشقان در به در قصّه ها و افسانه ها: وامق و عذرا؛ لیلی و مجنون؛ همای و همایون؛ شیرین و فرهاد؛ با بودن شما غلط می کنند اگر بگویند ما هم عاشق بودیم و عاشقی کردیم!