سفر در صفر ٢2

 

بیائید ما هم ظرف تمنّا به دست، به دنبال حضرت سیّد سجّاد، زینب کبری؛ بانوان و کودکان سیّدالشّهداء صف ببندیم و وقتی نوبت ما رسید عرض کنیم: «یا عزیز الله»! یادتان می آید؟ سابقاً گدایانی که در می زدند، می گفتند «یا عزیز الله».