سفر در صفر 17

اقرب طُرق، نزدیکترین به مقصد و مقصود هم هست؛ اگر فرمودند که نازدانه حضرت رقیّه خاتون اقرب طرق است؛ یعنی نزدیکترین از همه به بابا است. درد دل آن حضرت را با بابا شنیده اید؟ ؛ آن چه ایشان می گویند ذکر مصیبت نیست، درد فراق است! شِکوه از مصیبت نیست، ناله از سوختن در آتش محبّت است! نشانه ی آن كسي كه نَفْسش حسینی می شود این است که نَفَس «کُرسی» حسین می شود؛ های و هویش حسین می شود. یا حسین! الّلهم ربَّ الحسین بحقّ الحسین نوِّر قلوبَنا بنورِالحسین علیه السّلام