سفر در صفر 16

 

فرمودند:

« قلب حرم الله است ...» (جامع الأخبار: 185)؛

پس: دلی که در آن در محلّ مهجه اش وجود مبارک امام حسین علیه السّلام نزول اجلال فرموده باشند، نور الهی آن حضرت نه فقط شخص صاحب قلب را پر کرده و در بر می گیرد بلکه به شدّت نورانیّتش اطراف او را تا افلاک دور دست از نور خود منوّر می فرماید. 
آنک آن شخص در حرم سیّدالشهداء علیه السّلام و در زیر قبّه ی ایشان است؛ لذا: 
عباداتش مقبول، دعایش مستجاب و دمش مسیحایی است. یا حسین!