سفر در صفر 11

 

١.«مرگ » مدخل ورود به عالم آخرت است . با خارج شدن روح از بدن و جدا شدن از او ، چشم برزخی باز شده و انسان حقایق را همان طور که هست می بیند .

٢.از جمله بهره مندی معرفتی انسان در آن عالم این است که «بهشت» محل معرفت و محبت الاهیّه است ؛ آنچه آن جا را از خود پر کرده و بهره ی اهالی آنجاست ، معرفت و محبت الاهیّه است .

٣. لذا هر کسی در بهشت هر کدام از صاحبان ولایت الاهیّه بوده باشد ، آنجا بهره مند از معرفت و محبت او خواهد بود.

٤. با توجه به اینکه بهشت از نور مقدس امام حسین علیه السّلام خلق شده می توان گفت فضای عمومی آنجا از معرفت و محبت آن حضرت آکنده است ، خصوصاً آنجایی که خود ایشان تشریف دارند به اعلا مرتبه معرفت و محبت حضرتش جلوه دارد . چه سعادتمندند کسانی که آنجا حلقه به دور ایشان زده و میل به چیز دیگر ندارند ! و چه سعادتمندند کسانی که همین جا با معرفت و محبت ایشان زندگی می کنند و همین جا در بهشت آن حضرت سر می کنند !