سفری دیگر در صفر

 

سفری دیگر در صفر

و بعد از همه ی این حرف ها، فرموده اند که زیارت امام رضا علیه السّلام برترین زیارت هاست ؛حتّی از زیارت امام حسین علیه السّلام ، و زائرین او برترین زائران در قیامت می باشند ؛
 و بر این امر چنین دلیل آورده اند که امام رضا علیه السّلام را به جز خواصّ از شیعیان زیارت نمی کنند ؛ (کافی ٩ : ٣٣٥  از امام جواد علیه السّلام).

یک معنا از این فرمایش این است که برای کمال در تشیّع و خلوص در آن و از ممتازترین در آن شدن ، باید وجود مبارک امام رضا علیه السّلام را قصد کرد و با ایشان مأنوس بود ، که معنای زیارت، قصد کردن و اُنس گرفتن است ؛ 

پس : آنکه در زندگی قصدش معرفت و یافتن آن حضرت و مأنوس بودن و همدم شدن با ایشان باشد از ممتازترینان شیعیان و مؤمنین است.
الحمدللّه ربّ العالمین