دل آرامی عید

 

دل آرامی عید

عيد فطر مبارك، آدم حال و هواى بعد از خواندن يك نماز باطمأنينه و با توجه را دارد. حس و حال آدم بعد از هر عبادتى، نشانه از چند و چون و كيفيت عبادت او دارد. گناه كه جاى خود دارد، نيازى به گفتن ندارد و امّا در مورد نوع عبادات- عموماً- و در مورد روزه- خصوصاً- پرحرفى و پرچانه گى قاتل سكينه و حضور قلب است و حال و هواى درونى خوبى را كه به يمن عبادت بهره شخص بوده جارو كرده و دور مى ريزد.

مراقب باشيد آنچه را كه به آن زيان زده و از آن مى كاهد، انجام ندهيد و يا اگر انجام داديد و سپس احساس بدِ فروكش كردن سكينه و حال خوش را در خودتان يافتيد، بلافاصله استغفار كنيد، آنقدر كه آن حال بد فروكش كند و حالتان به حال قبل برگردد. 

اگر كسى از حالِ حاصل از عباداتش، سعى كند كه نگهدارى كند، دير يا زود درون و دلى خواهد داشت آرام  و خشنود و بى بيم و بى اندوه كه از دهانش شُكر و شَکر مى ريزد. الهى كه براى دوستان اهل بيت عليهم السلام تا باد چنين بادا