عمل وقتی ارزشمند است که آگاهانه انجام شود.

 

آگاهانه در حالی که روزه دارید آن حقیقت حاضر در ماه رمضان را با نفَستان ببلعید؛ این آن کار کارستانی است که حتی اگر در ماه رمضان هیچ کاری هم نکنید این عمل آدم را از فرش به عرش می برد؛ حضور آگاهانه در ماه رمضان و خوراندن خود از حقیقت الهیه حاضر در ضیافت الهی آن  .این که ماه رمضان است، این که روزه دارید، این که الحمدلله نفَستان می آید. این چند توصیه را با هم توأم کنید؛ وجود شما را نورانیت، امنیت، طهارت، و سکینه آنچنان پر می کند که سیر و سیراب از معنا و معرفت می شوید.

آن گاه با همه ی وجود می یابید که در ماه رمضان درهای بهشت باز است یعنی چه...