جزوه ماه مهمانی خدا قسمت5

 

گناه کار و آشفته حال در تَف بيابان هاي گمراهي ذوب مي شديم. خداوند ما را بر بهشتِ آرامش فرو آورد. لقمه لقمه خوراکمان داد و جرعه جرعه آبمان نوشاند. 

گفت:

به اين سو آييد. کرنش کنيد و درآييد تا شما را ببخشايم. 

گفت:

بياييد که عزم آمرزش دارم. 

گفت:

اين عليّ است. نزد او آييد. 

گفت:

فضايلش را بگوييد، زبانتان را پاک مي کنم.

 بشنويد، گوشهايتان را مي شويم. 
بخوانيد، چشمانتان را تطهير مي کنم. 
شنيديم که خواندن و نوشتن، شنيدن وگفتن فضايل عليّ عليه السلام عبادت است. 

شنيديم که گناهان را فرو مي ريزد. اما نه اين کار را کرديم و نه باور کرديم.

يُرِيدُ اللهُ بِکُمُ اليُسرَ وَ لا يُرِيدُ بِکُمُ العُسرَ(بقره185)
خداوند براي شما آساني خواسته و سختي را براي شما اراده نکرده است.

يُسر و آساني اميرالمؤمنين عليه السلام است. خداوند او را خواسته است؛ خواسته ي خداي متعال اوست.

شبهاي قدر نياز و درماندگي خود را به درِ خداي متعال ببريم؛ باب الله! : حضرت علي بن موسي الرضا عليه آلاف التحية و الثنا؛ حضرت ولي عصر و صاحب امر، امام زمان عليه السلام.