نکته های قرآنی 57

اگر شما با یک پدیده ی نورانی مثل قرآن مواجه شوید که پرده ای مادی روی آن کشیده شده، درست است که آن پرده حجاب است ولی مانع از ظهور آن نور نیست؛ لذا برای بهره مندی از قرآن می توانید آن را قرائت و تلاوت کنید، می توانید آن را لمس کنید، اما این هم هست: می توانید آن را نگاه کنید و آن انوار با شما تلاقی کنند. نشنیده اید که فرموده اند: نگاه کردن به قرآن عبادت است( از امام صادق علیه السلام ؛ کافی۶۱۴:۲).

هر نوع رفتار مودب و با محبت با قرآن مجید ، می تواند سبب بهره مندی از آن اقیانوس کرامت و حکمت و هدایت الهیه شود.

ادامه دارد...