نکته های قرآنی 52

به این ترتیب یکی از راه های فهم قرآن؛ یعنی واجد شدن آن حقیقت الهیه و اینکه آن حقیقت در باطن انسان حضور پیدا کند و دل آدم را پر کند این است:

بعد از وضو و استعاذه و گفتن بسم الله الرّحمن الرّحیم، انگشتتان را بگذارید روی نقطه ی زیر باء بسم الله و تأمل کنید - روزهای متعدد و دفعات متعدد - بعد از مدتی احساس خواهید کرد که آن حقیقت و آن معنا دارد به باطن شما منتقل می شود.

البته نه فقط این عمل، بلکه تمام اعمال عبادی، در عین حال که باید صورت و ظاهرِ بجا آوردنشان درست بوده باشد، باید با حالت محبت و با حضور محبت در باطن انجام شوند.

ادامه دارد...