نکته های قرآنی   50   

فرموده اند: فضیلت کلام خدای متعال بر کلام سایرین، مانند فضیلت خدای متعال بر مخلوقاتش است؛ یعنی همان طور که خدای متعال با مخلوقاتش هیچ تناسب، تشابه و سنخیتی ندارد، کلامش هم به کلام انسانی هیچ تشابهی ندارد؛ لذا نحوه ی استفاده اش هم متفاوت است.

یکی از انحای استفاده از طعام نورانی، معنوی، علمی و معرفتی قرآن، قرائت قرآن است در حالی که شما آیات و عبارات آن را میل می کنید، می خورید و می بلعید.

کأنّه سفره ی قرآن مجید جلوی شما باز است و شما لقمه، لقمه، آیه ، آیه از آن برمی دارید، در دهان گذاشته و آن را میل می کنید؛ یعنی: قرائت کردن قرآن برای شما مانند میل کردن لقمه ای بوده باشد، خوردن و بلعیدن آیات و عبارات آن بوده باشد.

ادامه دارد...