نکته های رمضانی 48

 

فرموده اند: " هر کس سوره ی قدر را نفهمیده باشد، از شفاعت ما بهره نخواهد برد."

لازمه ی اول برخورداری از شفاعت، شناختن شفیع است واین سوره، شامل همه ی مقامات عالیه ی اهل بیت علیهم السلام و جامع آنها می باشد؛ پس:

فهمیدن این سوره، نشانه از شناختن وجود مقدس آنان است.

شاید در اینجا منظور از شفاعت، نه فقط شفاعت در بخشیده شدن گناهان، بلکه به معنی اعلا مرتبه از آن؛ یعنی: همراه شدن بوده باشد؛ یعنی:

 کسی می تواند به توفیق همراهی و بودن با وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام نایل شود که سوره ی قدر را فهمیده باشد.

 ادامه دارد...