نکته های رمضانی 47   

 

" لیلةالقدر خیر من الف شهر"

خبر از حکومت تیره ی غاصبین می دهد؛ در حالی که حکومت ملکوتی امام حسین و اهل بیت علیهم السلام در لیلةالقدر جلوه می کند و ملائکة الله به محضر آنان شرف یاب می شوند اما خلایق در صورت ظاهر، آن مالکیت و حاکمیت و سلطنت را نمی بینند؛ چون آنچه اتفاق می افتد در ملکوت عالم و پنهان از دیدگان مردمان است.

اما زمان ظهور صاحب الزّمان علیه السلام و رجعت، آن مالکیت و سلطنت در عالم نیز آشکار می شود و اولین از معصومین علیهم السلام که رجعت می فرمایند حضرت حسین بن علی علیهماالسلام خواهند بود.

 ادامه دارد...