نکته های قرآنی 46    

 

اگر انبیا و اولیا تشریف آورده اند، این همه زحمت به خودشان تحمیل کرده اند، دین الهی را به مردم ابلاغ فرموده اند و در رابطه با تربیت و تعلیم مردم اهتمام داشته اند، برای این بوده که مردم "علوی" تربیت شوند؛ نه فقط در دین خاتم الأنبیاء صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه همت همه ی انبیا در تمام ادیان همین بوده است.

وقتی گفته می شود دین رسول الله؛ یعنی آیین رسول الله؛ یعنی رفتار رسول الله. از آنجا که رفتار هر کسی وجودش را از وجود خود آدم می گیرد؛ پس: در واقع دین رسول الله که همان رفتار ایشان است، باطنش باطن خود ایشان است. باطن ایشان امیرالمؤمنین هستند؛ لذا: باطن دین رسول الله امیرالمؤمنین هستند - صلوات الله علیهما و آلهما.

دین خاتم، خاتم ادیان است، کامل ترین ادیان است. ادیان دیگر هر کدام کلاس و مرتبه ای از همین دین هستند؛ پس: حقیقت همه ی ادیان یکی است و آن وجود مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هستند. آیات و روایات هم ناظر به همین معنی می باشند.

ادامه دارد...