نکته های رمضانی   42

به تعبیر دیگر می توان گفت معرفت و علوم اولین و آخرین، در اولین آیه ی این سوره لحاظ شده است:
"انا أنزلناه فی لیلةالقدر"

فرموده اند: "لیله" روح مطهر صدیقه ی طاهره سلام الله علیها و همان روح القدس است، و روح القدس ظرف موجودیت نور ولایت است که همان نور وجود است؛ پس:

تا هر جا که در بستر خلقت الهیه وجودی هست، این روح مطهر ظرف آن؛ لذا محیط بر هر چیزی است که محکوم حکم الهی و تسلیم امر اوست؛ لذا: علم به آن و اقتدار نسبت به آن، در اختیار آن روح مطهر و مقدس می باشد؛ پس: یک معنی"انا أنزلناه فی لیلةالقدر"؛ یعنی: علم و اقتدار به هر چیزی در احاطه ی روح تقیّه ی نقیّه ی زکیّه ی آن علیا حضرت می باشد و چنین است که این سوره شامل همه ی علوم و معارف الهیه می باشد.
والحمدلله ربّ العالمین.