نکته های رمضانی  39

در فضیلت خواندن سوره ی شریفه ی قدر هنگام وضو گرفتن فرموده اند که هر کس آن را بخواند چنان پاک شود که گویا تازه از مادر زاده شده است. 1

این فضیلت برای چند لحظه بودن با سوره ی قدر است، چه برسد به دوام حضور آن در موطن نفس! و از برکات عجیب ماه مبارک،خصوصاً برای کسی که به این سوره ی شریفه در این ماه مواظبت کرده باشد، تواناییِ یافتن این موهبت است.

ارزش بی حد این امر و فواید غیر قابل تصور آن، برای ما وقتی آشکار می شود که به فرمایش امام باقر علیه السلام توجه شود که در مورد این سوره فرموده اند:
" انّها لغایةُ علمِنا"2
حقيقت اينستكه اين سوره (قدر) نهايت علم ماست.

پس: مواظبت بر این سوره ی شریفه و داشتن آن در سینه و حضور آن در موطن نفس - به شدتی که با معنا و با توجه انجام شود - شخص را از نورانیت علم الهی بی حد و وصف اهل بیت علیهم السلام برخوردار می کند.

 1- الفقه الرضا علیه السلام: 70
  2- کنزالدقائق 1۴: ۴27
 ادامه دارد...