نکته های قرآنی  39

خواهید دید که این تطابق را وجدان خواهید کرد؛ فقط باید بعد از خواندن نماز و یا قرآن مواظب باشید که نگذارید لب های مبارک ایشان از لب های شما جدا شود.

 بعد می فهمید که چرا فرموده اند اول چیزی که اگر در انسان اصلاح شود بقیه ی چیزهای انسان هم اصلاح می شود و اگرنه، نه، به چه دلیل است؛ فرموده اند: آن منطق انسان است، گفتار انسان است؛ لذا خواهید دید که شما نمی توانید یاوه بگویید، لغو بگویید، خدای نکرده ناسزا بگویید، دروغ بگویید.

بله! کلام خدا را با لب های مبارک امام علیه السلام بخوانید و بعد از آن نگذارید آن لب ها از لب های شما جدا شود. ممکن است بعضی ها از بد سلیقگی تشکیک کنند و بگویند: لب های ما کجا، لب های ایشان؟!

ادامه دارد...