نکته های رمضانی    38

اینکه وقت افطار، مؤمنین خوشحال می شوند در روایتی است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که می فرمایند:

" یقول الله عز وجل الصوم لی و أنا أجزی به... و للصائم فرحتان؛ فرحةحین یفطر و فرحة حین یلقی ربه..." ( الفقیه 7۵:2 ):خدای عز وجل می فرماید:روزه از آن من است ، و من خود جزای آن هستم...و برای روزه دار دو خوشحالی است؛ یکی هنگام افطار ،و دیگری هنگام دیدار پروردگارش. 

 و یافتن معنا و حقیقتی که در عید فطر است، عمیق تر از یافتن آن در افطار های روز های قبل از آن است؛ لذا اگر حال و هوای خودتان را در عید فطر به خاطر بسپارید، در روز های سال - کم و بیش  - می توانید آنرا تداوم بخشیده و تجدید کرده و از آن بهره ببرید.