نکته های رمضانی 37

در ماه رمضان آن چیزی که وجدانی و حاصل انسان می شود، خود خدای متعال است. این در طول لحظات روزه داری هست و در لحظاتی تشدید می شود که موقع افطار است.

در روایت هست که مؤمنین وقت افطار خوشحال می شوند. بعد ما خیال می کنیم چون موقع خوردن است خوشحال می شوند! نه، اگر دقت کرده باشید دم دم های افطار، انسان به وضوح توجه و وجدان شدید تری نسبت به خدای متعال دارد.

مزد هر کاری را آخرش می دهند، وقتی کسی روزمزد باشد مزد هر روزش را همان روز می دهند، و اگر ماهیانه کار کند مزد یک ماه را آخرش می دهند. ماه رمضان هر دو را دارد؛ هم روزانه می دهند و هم آخرش در عید فطر.

ادامه دارد...