نکته های قرآنی 36   

"من أحبهُ أحبنی و من أطاعهُ أطاعنی"؛ هرکه او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هرکه او را پیروی کند مرا پیروی کرده.
پس با توجه به این فرمایشات اگر کسی بخواهد خدادار باشد باید ملتزم به کلمه ی تقوا باشد.

ملتزم بودن به کلمه ی تقوا؛ یعنی: 
خودتان را، دلتان را با هر کدام از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که راه دست دلتان است همراه قرار دهید، دلتان را با آنها همراه کنید تا با آنان همراه شوید؛‌ تا آنها هم شما را همراهی کنند.

سعی کنید خودتان را ملتزم و پای بند و پا رکاب آنها کنید تا خدای متعال توفیق التزام جدی و دائمی با آنها را به شما بدهد.

با آنها بوده باشید تا خدای متعال شما را با آنها قرار بدهد؛ در دنیا با آنها زندگی کنید تا در آخرت هم با آنها محشور شوید.

فأسأل الله...أن یجعلنی معکم فی الدّنیا و الآخرة و أن یثبت لی عندکم قدم صدق فى الدنیا و الآخرة.