نکته های رمضانی  35   

آن حقیقت، همان حقیقت قرآن است که حضور دارد. کسی که واجد قرآن شد، اتفاقی که در او می افتد همان است که قرآن به عنوان اسماء و صفات خودش از آنها نام برده است.

خدای متعال می فرماید: این کلام "علم" است؛ پس: واجد قرآن، صاحب نورانیت علم می شود.

می فرماید: این قرآن "بصائر" است؛ پس: صاحب قرآن، واجد حقیقتی می شود که باعث گشوده شدن چشم دل او می شود و بصیرت پیدا می کند.

می فرماید: این قرآن" هدایت" است،  آیه است، بیّنه است؛ پس: کسی که قرآن را یافت، راهش را پیدا می کند، می فهمد از کجا آمده، کجا باید برود.

 ادامه دارد...