نکته های قرآنی 34   

"کلمة التقوی" ؛ یعنی حقیقت تقوا و تحقق بیرونی آن.

 فرموده اند منظور از کلمه ی تقوا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است که نفس نفیس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشند. 
تمام مقامات و شئونات امیرالمومنین علیه السلام برای وجود مبارک همه ائمه علیهم السلام که جانشین ایشان می باشند نیز هست الا مقام "امیرالمومنینی"؛ لذا: همه ی ائمه علیهم السلام کلمه ی تقوا هستند.

در حدیثی رسول الله صلی الله علیه و آله از قول خدای متعال می فرمایند:

"ان علیاً رایةالهدی و امام اولیائی و نور من أطاعنی و هو کلمة التی ألزمتها المتقین من أحبّهُ أحبّنی ومن أطاعهُ أطاعنی" (امالی صدوق: ۴78)

"ان علیا رایة الهدی"؛ حقیقت این است که"علی" پرچم هدایت است. یک معنی پرچم دار بودن این است: در لشکر پرچم را دست می گیرند که آنهایی که پشت سر هستند بدانند کدام سمت باید بروند.

 ادامه دارد...