نکته های قرآنی   33 

 

وقتی وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام را طلب می کنیم، در واقع چه حقیقتی را طلب می کنیم؟

همه ی حسنات، همه ی برکات، همه ی نعمات و همه ی خوبی ها به هر تعبیری، واقعیت بیرونی شان مقام نورانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم است؛ از آن حقیقت، خدای متعال حقیقت هر خوبی را خلق فرموده است.

تمام زشتی ها به هر تعبیر و معنایی، معنا و حقیقت معنوی دشمن رسول الله و دشمنان دوستان ایشان هستند که حقیقت همه ی زشتی ها از آنها خلق شده است.

به این ترتیب به دلیل اینکه همه ی خیرات و برکات، جلوه ها و شعاع هایی از آن حقیقت نورانی هستند، وقتی خدای متعال در قرآن از "کلمة التقوی" یاد می کند:
"و ألزمهم کلمة التقوی"(فتح: 2۶)

رسول الله صلی الله علیه وآله در توضیح می فرمایند: 
"نحن کلمة التقوی" ( کمال الدین و تمام النعمه 1: 202)

ادامه دارد...