نکته های رمضانی  31  

همه ی شما در اولین فرصت این کار را بکنید؛ در زمان مناسب و وقتی که می توانید آرام باشید چشم هایتان را ببندید، آن وقت کسانی را که نسبت به آنها کینه دارید و به شما بدی کرده اند، یکی یکی جلوی چشمتان بیاورید و کارهای بدی که نسبت به شما روا داشته اند بگویید.

همه را که گفتید، بعد بگویید: من تو را می بخشم و بعد برای هدایتش دعا کنید. بعد نفر بعدی و همین طور تا به آخر.

آن وقت می بینی که خلاص می شوی؛ انگارهمه ی این آدم ها را با طناب داشتی پشت خودت می کشیدی! و حالا راحت شدی. بعد از این هم هر وقت از کسی گله مند بودی همین کار را بکن، خلاص می شوی.