نکته های رمضانی   29

امام صادق علیه السلام فرمودند:

" التقدیرُ فی لیلة القدر تِسعةُ عشر و الابرامُ فی لیلة اِحدی و عِشرین و الامضاءُ فی لیلة ثلاث و عِشرین" 1

تقدیر اعمال در شب نوزدهم انجام می گیرد، و تصویب آن در شب بیست و یکم، و تنفیذ آن در شب بیست و سوم.

۱- وسائل الشیعه 7 : 2۵9