نکته های رمضانی  28 

فارغ گرداندن دل برای محبت و یاد خدا، و به کارگرفتن بدن در آنچه خدا امر فرموده:

آنچه در دنیا هست ملعون است مگر برای آخرت باشد. دنیا فقط سبب نیل به بهشت و آخرت است و کسانی که اهل دنیا هستند اصلاً لذت دنیا را نمی فهمند؛ چرا که دنیا اگر برای آخرت باشد لذت دارد و اگر برای خودش باشد، نه تنها لذت ندارد بلکه تلخ هم هست.

"دین"، آدابی است که به ما می آموزد که چگونه از دنیا، آخرت بسازیم. لذا دنیا برای مؤمنین خلق شده نه برای کفار. دنیا مال ولیّ خداست، آنچه خلق شده متعلق به ولیّ خداست و به همین دلیل وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کنند، از هر کسی بخواهند می توانند بگیرند و به هر کسی بخواهند، می توانند بدهند.