نکته های رمضانی    27

بخشیدن دل وتن به خدای عزوجل در ایام روزه:

حضرت صادق صلوات الله علیه در حدیث دیگری فرموده اند: "حقیقت عبودیت این است که بنده برای خودش در آنچه خدای متعال به او واگذار کرده، مالکیتی نبیند." 

این اول تقواست. در اوج تقوا، کار سخت تر نمی شود، بلکه لطیف تر می شود، خدا با آدم رفیق تر می شود. کلید تقوا در این آیه است:

" ان أکرمکم عندالله أتقاکم"(حجرات 13)
 
يعني: هر کس که خود و داشته هايش را به خدا بیشتر ببخشد، بیشتر خدا را خواهد داشت. اصل هر چیزی از آن خداست و خدا به آدم آن را تملیک فرموده، ولی با حفظ املکیت خودش. سپس فرموده:

همان سهم خودت را به من ببخش تا من خودم را به تو بدهم. یعنی: اگر كسي همه ی موجودیت خودش را به او ببخشد، خداي متعال مالك، مدير و مدبر او خواهد بود؛ و چنين است كه او ديگر غصه اي نداشته و در راحتي فكر و امنيت خاطر زندگي خواهد كرد.

ادامه دارد...