نکته های قرآنی   27

 

اگر اهل آبادی ها ایمان بیاورند؛ یعنی: به حضور آن حقیقت الهیه در خودشان امنیت بخشند، و رفتاری نکنند که او را آزرده شود؛ و از خدای متعال پاسداری و محافظت کنند، درهای برکات از آسمان و زمین بر آنها گشاده می شود:
"و لو أن أهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الأرض" (اعراف: 9۶)

خلاصه: این حقیقتی است که اهل تقوا در بهشت ها و چشمه هایند:
"ان المتقین فی جنات و عیون" (ذاریات: 1۵)

 یعنی: همین جا در بهشت زندگی می کنند؛ همین جا در حالت فراغ، حلاوت و امنیت زندگی می کنند؛ همین جا در حالت سیری و سیرابی نفسي و قلبي زندگی می کنند.

والحمدلله رب العالمین