نکته های رمضانی 25

چند نکته از فرمایشات حضرت صادق صلوات الله علیه شاه کلید است؛ اگر انسان آنها را رعایت کند، بقیه هم کم و بیش اتفاق می افتد:

خود رامشرف به آخرت دانستن:
آدم به وضوح احساس می کند که فرصت و عمرش در حال تمام شدن است و قیامت را کاملاً پیش روی خودش می بیند و اگر کسی قیامت را پیش روی خویش ببیند، امکان ندارد کار خلاف انجام دهد و سعی می کند عمل صالح انجام دهد.

منتظر فرج و ظهور امام زمان علیه السلام بودن:
کسی که منتظر ظهور بوده باشد، به وضوح "حضور" ایشان را نزدیک خود می یابد و کسی که در آن حال ایشان را رعایت بکند و تقوای ایشان را داشته باشد، اهل آخرت می شود. اهل دنیا اهل جهنم است و اهل آخرت، اهل بهشت است.

 ادامه دارد...