نکته های رمضانی  24 

و نیز فرمودند:

 ای روزه دار! ...از آنچه غیر خداست به سوی خدا بیزاری جو و ولایت و دوستی خویش را به گاه روزه برای خدا خالص گردان... و در ایام روزه روح و بدن خویش را به خدای عز و جل ببخش، و دل خویش را برای محبت و یاد او فارغ گردان...

و در آخر این چنین:
 به درستی که پدرم گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله شنید زنی هنگام روزه، کنیز خویش را دشنام داد، حضرت طعامی خواست و به آن زن گفت: میل کن. عرضه داشت: روزه هستم، فرمود: چگونه روزه ای که کنیز خود را دشنام دادی! روزه تنها ترک خوردن و آشامیدن نیست، همانا حق تعالی روزه را حجابی از انجام کارهای ناشایست، و کردارهای بد، و گفتارهای ناپسند قرار داده، چه بسیارکم هستند روزه داران، و چه بسیارند آنان که تحمل گرسنگی می کنند