نکته های قرآنی 24

 

خدای متعال می فرمایند نتیجه ی روزه، تقواست: "لعلکم تتقون"؛ شاید که از متقین بشوید؛ شاید که خدادار بشوید، شاید که حفیظ الله بشوید.

ائمه علیهم السلام فرموده اند: هر جا که خدای متعال در رسیدن به مراتب عالیه فرموده: " شاید"، از کرَم خودش به این وعده وفا کرده و آن شایدها را باید می کند؛ یعنی اگر شما روزه بگیرید، خدای متعال از کرَم خودش حتماً شما را خدادار می کند.

برای همین است که در حدیث قدسی نقل شده: آنهایی که روزه می گیرند " أنا اجزی به"؛ یعنی: پاداش روزه گیرنده خود من هستم! 

در ضیافةالله، خود خدای متعال میوه ی دل مهمان هایش می شود، معرفت خودش، خوراک دل مهمان هایش می شود.