نکته های رمضانی 22   

"و آتاهُم تقواهُم"؛ کسانی که تقوا پیشه می کنند و مراعات می کنند آن چیزی را که باید حفاظت و رعایت کنند، خدا همان چیزی را که از آن محافظت می کنند به آنها می دهد.

اگر مراعات خدا را کرده، خدا را؛ اگر مواظبت ولایت خدا را کرده، ولایت خدا را؛ اگر محافظت ولی خدا را کرده، ولی خدا را؛ و اگر مواظب بوده که آلوده نشود، همان عدم آلودگی را.

مواظبت هر چیزی را که کردید، همان را به شما می دهند. این آیه درباره ی ماه رمضان نیست؛ بلکه در مورد تقوی و متقین است. کلید " تقوی" در روایتی از امام صادق علیه السلام است که با هم می خوانیم. این روایت در واقع تفصیل آداب روزه داشتن با معناست، روزه هم برای تقواست؛ پس در واقع این روایت آداب تحقق تقوا و معنای تقوا در انسان است.