نکته های رمضانی 21

 

"اهتَدَوا"؛ یعنی کسانی که هدایت را می پذیرند و به این ترتیب هدایت می شوند؛ یعنی کسانی که به وجود مبارک ولایت الهیه را می پذیرند، لذا ولی خدا هم آنها را راه می برد.

"زادَهُم هُدی"؛ یعنی دائماً به هدایتشان اضافه می شود؛ وجود مبارک ولی الله دائماً هدایت می کند؛ وقتی این پذیرش و تسلیم و انفعال، در انسان باشد، دائماً هدایت آدم زیاد می شود. کسانی که به دلالت وجود مبارک ولی الله در راه باشند، احساس می کنند که دائماً تغییر کرده و تربیت می شوند.

درجات معرفت الهیه مثل خود خدای متعال بی نهایت است. انسان یک جا نمی ماند مگراینکه مصلحتش باشد که در یک جا بیشتر بماند.

ادامه دارد...