نکته های قرآنی   21

وقتی که آن تقوا نبود، اتفاقی که در خواندن قرآن می افتد این است: 

بله! این قرآن یک متن عربی است که هر مسلمان یا نامسلمانی که اهل ادبیات بود، اهل زبان عربی بود، عالم به زبان بود و مخصوصاً ذهن تیزی داشت می تواند از این متن استفاده کند و مثل هر متن ادبی دیگری آن را فهم کند.

امّانه؛ آن دستگیری، آن هدایت به حقیقت و پرکردن باطن از آن معنا، آن حرف اصلی که خدای متعال در این کتاب زده؛ آن فهم کسی می شود که صاحب این کلام را در باطن خودش داشته باشد، تا به این ترتیب هم حرف او را بشنود و هم بفهمد.